Ambasadorius
Skelbimai
Naudingos nuorodos
Vertinimas ir stebėsena
Mažumos Irano Islamo Respublikoje

 

Mažumos Irano Islamo Respublikoje

(Trumpa apžvalga)

Mažumos Irano Islamo Respublikoje

Pagal tauriuosius Islamo mokymus, Aukščiausiasis Dievas sukūrė visus žmones lygius, ir tik turėdami dieviškąsias dorybes bei žmogiškąjį tobulumą, jie gali būti aukštesni vienas už kitą. Remiantis dieviškąja Islamo religija, rasė, tautybė ir kita nėra pagrindas vienam žmogui laikyti save aukštesniu už kitą. Todėl jokia diskriminacija nėra leidžiama dabartinių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Irano Islamo Respublikos politikos, kuri paremta Islamo Šariato teisine sistema.

A) Politikos sfera

1- Religinės mažumos turi penkis atstovus Islamo Patariamojoje Asamblėjoje (Parlamente) Irane. Tai - po du armėnų ir asirų atstovus bei po vieną žydų ir zoroastriečių atstovą. Nepaisant fakto, kad Irane gyvena daugiau kaip 70 milijonų žmonių, ir jame tėra 290 juos atstovaujantys Parlamento nariai, matome, kad savo penkis atstovus Islamo Patariamojoje Asamblėjoje turi net religinės mažumos, kurių atstovų tėra 200 tūkstančių.

2- Kasmet religinėms mažumoms iš valstybės biudžeto specialiai skiriama 17,5 milijardo rialų:

a-    Teherano ir šiaurinių vietovių armėnams - 5,4 milijardo rialų;

b-   Pietinių vietovių armėnams - 2,42 milijardo rialų;

c-    Asirams - 3 milijardai rialų;

d-   Zoroastriečiams - 3,68 milijardo rialų;

e-    Žydams - 3 milijardai rialų.

 

B) Kultūros ir socialinė sferos

Mažumos Irane:

1-   Gali leisti įvairią spaudą.

2-   Gali netrukdomos turėti savo mokyklas.

3-   Gali netrukdomos renovuoti savo istorinius paminklus.

4-   Gali netrukdomos mokyti ir mokytis savo gimtosios kalbos.

5-   Gali netrukdomos atlikti savo religines ceremonijas ir apeigas.

6-   Gali naudotis valstybės biudžetu ir kreditais.

7-   Gali gauti užsienio pasą ir leidimą išvykti iš šalies.

8-   Gali laisvai rinktis savo mokyklų vadovus ir mokytojus iš savo žmonių tarpo.

B) Teisinė sfera

Mažumos Irane:

1-   Gali laisvai užsiimti savo asmeniniu gyvenimu.

2-   Gauna pensijas.

3-   Gauna tokį pat kiekį „kraujo pinigų (mokamų nužudytojo šeimai), kiek gauna ir Musulmonai.

4-   Sulaukė 199 Parlamento narių palaikymo, balsuojant dėl paveldėjimo teisės įstatymo pataisos mažumoms.

Krikščionys:

9 Krikščionys dalyvauja miestų savivaldybių tarybose šiuose miestuose: Urumieh, Faridan ir Fereydoun-shahr.

B) Kultūros ir socialinė sferos

Krikščionių mažuma Irane:

1-   Gali laisvai leisti mėnraščius ar savaitraščius, laikraščius ir žurnalus visoje šalyje (pvz., leidžiami žurnalai „Elik, „Araks, „Peyman ir kt.).

2-   Turi 200 bažnyčių.

3-   Armėnams leidžiama mokytis savo kalbos jų pačių mokyklose (yra apie 50 privačių armėnų mokyklų).

4-   Turi teisę į savo religinę mokyklą, vadinamą „Khalifeh Taryba.

5-   Turi galimybę į daugiau kaip 9 religinius dialogus, diskutuojant apie „taikaus sugyvenimo koncepciją.

6-   Kuria socialinius ir istorinius filmus apie Krikščionybę.

Žydai:

1-   Žydų atstovas aktyviai dalyvavo Ekspertų Asamblėjoje kuriant Irano Konstituciją po Islamo Revoliucijos pergalės.

2-   Žydų mažumos turi privilegiją turėti įvairias nevyriausybines organizacijas įvairiausiose gyvenimo srityse.

3-   Irane aktyviai veikia 32 žydų asociacijos ir organizacijos.

Žydų mažumos Irane:

1-   Atlieka savo apeigas 76 sinagogose.

2-   Gali netrukdomi renovuoti, remontuoti ir aprūpinti savo šventas vietas.

3-   Gali studijuoti bet kuriame lygyje visuose universitetuose.

4-   Turi leidimus leisti savo periodiką (pvz., „Ofogh Bina - žurnalą, susijusį su Teherano Žydų Asociacija ir kt.)

5-   Turi savo mokyklas, kuriose netrukdomi moko hebrajų kalbos.

6-   Gauna Vyriausybės paramą atstatant ir renovuojant jų religines vietas.


Zoroastriečiai:
Zoroastriečiai Irane:

1-   Turi savo atstovą Parlamente (nors jų yra labai nedaug).

2-   Turi 10 atstovų miestų ir kaimų tarybose (Jazdo provincijoje).

3-   Netrukdomai praktikuoja savo įvairią socialinę ir pilietinę veiklą 28 asociacijose.

4-   Turi 38 specialias mokyklas, skirtas tik jiems.

5-   Leidžia ir platina įvairias knygas ir žurnalus („Frouhar, „Chista, „Chapkhaneh Rasti ir kt.).

6-   Gali renovuoti, remontuoti ir aprūpinti savo šventas vietas.

Irano Konstitucijos 12 Straipsnis nustato, kad:

Oficialioji Irano religija yra Islamas pagal Dvyliktininkų Džafaritų Mokyklą [tiek religijos, tiek teisės srityse], ir šis principas yra amžinai nekeičiamas. Kitos Islamo mokyklos, tarp jų - Hanafitų, Šafiitų, Malikitų, Hanbalitų ir Zaidų - yra gerbiamos ir jų atstovai gali laisvai atlikti savo religines apeigas bei užsiimti sava jurisprudencija.

Papildomai, Konstitucijos 13 Straipsnis nustato, kad:

Zoroastriečiai, Žydai (Judėjai) ir Krikščionys Iraniečiai yra vienintelės valstybės pripažįstamos religinės mažumos, kurios pagal įstatymus gali netrukdomos atlikti savo religines apeigas ir elgtis pagal savo nuostatas asmeniniuose reikaluose ir religinio švietimo sferoje.

19 Konstitucijos Straipsnis nustato:

Visi Irano žmonės, nesvarbu, kokiai etninei grupei ar genčiai jie priklauso, turi lygias teises, nepriklausomai nuo odos spalvos, rasės, kalbos ir kt. Šie dalykai jiems nesutiekia ypatingų privilegijų.

Konstitucijos 20 Straipsnis nustato:

Visi šalies piliečiai - ir vyrai, ir moterys - yra lygūs prieš įstatymą, kuris juos gina ir turi teisę į visas žmogaus teises, tarp jų - į politines, socialines ir kultūrines teises, sutinkamai su Islamo kriterijais.

Taip pat Kalėjimų ir Saugumo bei Pataisos Priemonių Organizavimo vykdomojo statuto 143 straipsnis (ratifikuotas 2001 metais) numato, kad patekę į kalėjimą mažumos grupių atstovai turi būti užregistruoti kaip atitinkamų tikėjimų atstovai, ir kalėjimų vadovybė su Islamo Kultūros ir Valdymo Ministerijos pagalba privalo suteikti jiems reikalingas priemones, kad minėti kaliniai kalėjimuose galėtų elgtis pagal savo papročius.

Irano Islamo Respublikoje religinių ceremonijų ir apeigų laisvė, šventyklų ir šventų vietų saugumas, dvasinių lyderių garbingumas, teisinis nepriklausomumas, ekonominė veikla ir laisvė socialiniuose santykiuose vienodai lygiai užtikrinama visiems šalies piliečiams.

 

 

Svetainė | Galerija | Tinklalapis | kalendorius | elektroninė viza | Kontaktinė informacija | Susisiekite su mumis | paieška